§1    Klubbens Navn er Royal Enfield Klub Danmark

§2    Klubben formål er at samle Royal Enfield ejere til nationale og internationale
   
     sammenkomster, samt at formidle kendskab og erfaringer vedrørende Royal Enfield motorcyklen.

§3    Som medlem kan optages alle ejere af en Royal Enfield motorcykel eller personer der interesser sig for mærket.

§4    Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, og forfalder hver den 1. Januar. ( PT for år 2000 Kr. 100,- i indmeldelses gebyr + Kr. 100,- for kontingent )

§5    Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert forår et centralt sted i landet. Der indkaldes til dette af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.


Dagsorden skal mindst bestå af:

1.     Valg af dirigent.
2.     Formandens beretning.
3.     Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4.     Fastsættelse af kontingent.
5.     Indkomne forslag.
6.     Valg af formand. ( på valg lige år )
7.     Valg af kassere. ( på valg ulige år )
8.     Valg af øvrige bestyrelses medlemmer.
9.     Valg af revisor.
10.   Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der foretages skriftlig afstemning, når det drejer sig om valg af bestyrelsen og lovændringer,
hvis mindst 10% af de fremmødte kræver dette. Ved personvalg dog kun hvis der er mere end
en kandidat.
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet
blandt de fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingen er beslutnings dygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog
kræver beslutningen om klubbens ophævelse 3/4 af samtlige medlemmers samtykke.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal af bestyrelsen ønsker dette, eller
mindst 25% af klubbens medlemmer overfor bestyrelsen skriftlig begærer dette, af begæringen skal fremgå hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
Et flertal af en afgående bestyrelse kan desuden inden 24 timer efter sin afgang forlange,
afholdelse af en ekstra ordinær generalforsamling, i så fald behøver den afgående bestyrelse
ikke at afgive sine beføjelser og klubbens aktiver, men kan afvente udfaldet af den
ekstraordinære generalforsamling som skal afholdes senest 6 uger efter den forgående
generalforsamling, der indkaldes som under §5

§7    Klubben ledes af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, formand, kasser og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden er på valg lige år, og kasserer ulige år.
Der afholdes bestyrelsesmøde når der er behov for det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er

tilstede. Der udfærdiges referat fra alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at udnævne æresmedlemmer, samt udpege medlemmer
med særlige evner til at udfører særlige job.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem hvis forhold og adfærd har vist sig at være uforenelige med medlemmernes berettigede krav om ordnede forhold samt modstridende klubbens formål.

§8    Klubbens regnskabsår løber fra 1. Januar til 31. December.
        Til løbende betalinger opretter bestyrelsen de nødvendige antal konti.

§9    I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder værdier, der kan omsættes i penge, humanitære formål.
        

        Godkendt af generalforsamlingen den 6. November 1999.
        
Opdateret d. 06.06.2003